Как да развиваме комуникативните умения на децата или „дървото” на комуникацията

Как да развиваме комуникативните умения на децата  или „дървото” на комуникацията

 

Породена от вашите асоциации, настоящата статия включва някои основни идеи за това как да подкрепите децата в тяхното езиково и речево развитие.

 

Комуникацията е едно от най-важните социални явления за хората. За да развие добри комуникативни умения, едно дете е необходимо да бъде правилно и навременно подкрепено още от най-ранно детство. Общуването не е само водене на разговори, то е създаване на връзка между хората, то е неразделна комбинация между говорене и разбиране, между слушане и наблюдение, между споделяне на информация, мисъл, идея.

Общуването между хората се реализира предимно чрез речта и езика и се придружава с т.нар. невербални комуникативни актове – жест, поглед, усмивка, поза, интонация и т.н.

Говорейки за общуване е важно да се разграничат речевите и езиковите умения. Първите обхващат начина, по който се изговарят думите, изреченията и отделните звукове, а вторите – начина, по който се разбира речта на другите и се продуцира собствена такава. Тук се включват всички езикови правила – граматически и стилистични, както и практическото използване на езика като средство за комуникация. И двете умения са еднакво важни, за да има разбирателство, сътрудничество и напредък в общуването между хората.

Развитието на комуникативните умения при децата започва още с тяхното раждане, защото именно тогава се поставя стабилната основа на говора и езика, който ще използва детето в бъдеще. Какво детето чува от майка си и баща си, от своите роднини, познати, приятели, какви  дейности и игри му се предлагат в ежедневието, как то се подкрепя и мотивира за включване в тях – всичко това е от изключително значение за начина, по който то ще разбира чуждите и ще изразява своите мисли. Няма точен алгоритъм, който да гарантира моделирането на конкретни комуникативни способности, но има дейности, осъществяването на които подпомагат този процес чрез стимулиране развитието на познавателните процеси (внимание, памет, мислене) и моториката (обща и фина) – две сфери, непосредствено свързани с придобиването на езикови и речеви умения.

Раждайки се, детето „мисли” чрез движения и допир, израствайки мисленето му „борави” с образи, а след овладяването на езика започва развитието на т.нар. логическо мислене. Затова е важно да се предлагат подходящи дейности, които от една страна да отговарят на типа мислене към момента, а от друга – да стимулират преминаването на следващ етап. И това може да се случи без скъпи играчки и специални техники и упражнения, без излишно напрежение за подготовка, а с минимум усилия и с битови предмети и занимания в ежедневното взаимодействие между родители и деца.

Паралелно на познавателното развитие е важно и физическото развитие на детето – неговата обща и фина моторика, това, което то може да прави с тялото си, с крачета, с ръчички, с пръстчета. Може да изглежда парадоксално, но науката от години е доказала тясната връзка между тренирането на моториката и развитието на речта и езика в развитието на децата и то не само по отношение на писането. Всички дейности свързани с прецизни движения на малките мускулни групи са също така и незаменимо средство за трениране на концентрацията на вниманието, съсредоточеността, търпението, сръчността, удовлетвореността, самостоятелността и много други.

За езиковото развитие не трябва да се забравя разбира се и най-важния момент – живата комуникация с най-близките, речта, която детето чува ежедневно, приказките, които му се четат, песните, които му се пеят, стихчетата, които се опитва да повтаря. Не са достатъчни пасивните канали на езиково продуциране, като телевизия и интернет. Въпреки че имат и своето положително въздействие, например чрез онагледяването, те нямат лично отношение, не могат да похвалят, поощрят и мотивират. Именно с това те създават по-скоро опасност от закърняване на речевите способности, отколкото да съдействат за тяхното развитие.

Детето учи и се развива най-пълноценно в тези моменти, когато има до се бе си значим човек, на който има доверие, и когато активно взаимодейства с този човек, когато има своята роля и отговорност в това взаимодействие и когато има баланс в тези взаимоотношения.

 

Повече за балансираното родителство може да научите в предлаганите в Център „Слънчева пътека” групи за обмяна на родителски опит – тук.

 

Така комуникативните умения на децата могат да се сравнят със стъблото на едно дърво, чийто корени са моториката, познавателните процеси, живото взаимодействие, и което се разклонява в два основни, но винаги взаимосвързани и взаимовлияещи се „клона” – разбирането и говоренето. И за да израсне здраво това дърво, са необходими определени условия, а понякога и специални грижи. Така както, за развитието на речта и езика при децата са необходими определени условия, а понякога и намесата на специалисти.

 

Център „Слънчева пътека” предлага логопедични и психологични консултации за деца и родители, които имат въпроси по темите за детското развитие. Може да се включите в нашия „Ден на отворените врати” на 19.03.2016г. (https://www.facebook.com/events/1144101932301699/), за да получите повече информация.

 

Статията подготви: Десислава Попова (психолог и логопед)